11-20 / 4885
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVSC00190.jpg.jpgHanya Leyli İslam Mektebinin masraflarına karşılık olmak üzere Mekteb-i mezkur Cemiyet-i Umumiyesi Azasından Rüstemaki Hüseyin Efendi'nin 50 santimlik yardım makbuzu. [24 Temmuz 1319]-1903-08-06
ACCEVDIV00068.jpg.jpgBazı mevadın görüşülmesi için saat 8.30'da meclise teşrif olunmasına dair reisin davet yazısı.-1915-02-08
ACCEVDIV00050.jpg.jpg
İzmolaki İsmail Ağa'nın kızı Kübra'nın zarfı. [4 Zilkade 1313]-1896-04-17
ACCEVE00025.jpg.jpgHanya İslam Mekteb-i İbtidaisi Müdürü Kafalizade Neşet Efendi'ye gönderilen Mekteb-i İbtidaide 7. sınıf namıyla bir sınıfın açıldığının Maarif Müsteşarlığı Canib-i Alisinden memuriyet-i senaveriye tebliğ kılınan tahrirattan anlaşılmış olduğuna dair yazı.-1908-09-22
ACCEVE00040.jpg.jpgHanya Leyli İslam Mektebi talebesinden Kara Mustafa Oğlu Mehmed Ali Efendi'nin ailesinin fakir olmasından dolayı tedris ücretini ödemeye kudreti olmadığına dair tahrirat. [12 Temmuz 1327]-1911-07-25
ACCEVE00034.jpg.jpgHanya Leyli İslam Mektebine mahsus ilm-i haber. [18 Şubat 1321]-1906-03-03
ACCEVF00448.jpg.jpgCevami-i Şerife'nin Nisan 1325 dönemine ait revgan-ı zeyt mürettebatı olup iştira olan 46 kıyye 269 dirhem revgan-ı zeytin bedelini Hanya Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Dairesi Sandığı'ndan aldığına dair Ahmed Ramazanaki imzalı pusula. [12 Nisan 1325]-1909-04-25
ACCEVF00518.jpg.jpg
Mübadele Komisyonunun Hanya'da Ahali-i İslamiyenin vaziyeti hakkında heyeti tenvir etmek maksadıyla yapılan ziyaretlerin masrafı olan 7568 frangın Evkaf Sandığı'ndan verilmesine dair istida.-1923-11-10
ACCEVF00454.jpg.jpg
Eski hastahane karşısında kain Maarif-i İslamiye'nin inşa olunan ebniyesi için yapılan masrafların Hanya Maarif-i İslamiye Sandığı'ndan alındığına dair pusula. [12-18 Eylül 1309]-1893-09-24; 1893-09-30
ACCEVF00561.jpg.jpg
Prefecture of Crete. On behalf of the late Haji Mehmed Samli Gazou the Chania Ottoman Bank pays 48 gr. As a tax for the amount of 960 dr. which is payed from the leasing of a coffee place.-1893-10-18
11-20 / 4885

Discover

Issue Date