1-10 / 6034
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACLEVF00389.jpg.jpgLaşid Evkaf ve Eytam Sandığının 1311 senesi Temmuz nihayetine kadar icra kılınan muhasebesi. [1 Ağustos 1311]-1895-08-13
ACLEVF00421.jpg.jpg
Nahiye İdaresi tarafından Aya Nikola nam mahalde yeniden inşa olunan çeşmenin masraflarının Evkaf Sandığı'ndan karşılanması hususunda gerekli müsaadenin verilmesi hususunda Yerapetre Nahiye Müdürü'nün istidası. [30 Eylül -5 Kanun-i Evvel 1307]-1891-10-12; 1891-12-17
ACLEVF00458.jpg.jpgLaşid Evkaf Sandığının 1301 senesi Şubatı sonuna kadar yapılan hesaplarında 10.250 kuruş fazlası olduğu ve bu fazlanın Maarif Sandığına ait olduğu ve bu paranın Maarif Sandığına irad kaydedildiğine dair mazbata. [22 Nisan 1302]-1886-05-04
ACLEVF00427.jpg.jpg
Mirambalo Hamiryako Cami-i Şerifi 1309 senesi mürettebat bedeli olan 243 kuruş 20 paranın Laşid Evkaf Sandığı'ndan alındığına dair adı geçen camii imamı Süleyman Mihri imzalı senet. [24 Şubat 1307]-1892-03-07
ACLEVF00394.jpg.jpg
Kendre Cami-i Şerifi'nin 1313 sene-i Hicriyesi sarfiyatı olan 65 kuruş 10 parayı Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair adı geçen cami imamı Mustafa Sıdkı imzalı pusula. [20 Şubat 1311]-1896-03-03
ACLEVF00431.jpg.jpg1310 senesi kamerisi dahilinde Yenişehir Camii minare ve merdiveninin tamirine verilen 55 kuruşu Laşid Evkaf Sandığı'ndan aldığına dair marangoz imzalı senet. [28 Şubat 1308]-1893-03-12
ACLEVF00462.jpg.jpgKarakaş Abdurrahman Ağa Hayratının her sene kıraatı meşrut mevlid için 1303 senesi kıraati için harcanan 38 kuruş 5 paranın sarf edildiğine dair Mehmed Şükrü imzalı pusula. [25 Kanun-i Evvel 1301]-1886-01-06
ACLEVF00497000.jpg.jpg
Rukakalı Ali Rıdvanaki'nin kızı Rukiye'nin vereceği olan 1026 kuruşun tesviyesi hususunda Estiye Kazası Kaymakamının takriri. [10 Mayıs 1288]-1872-05-22
ACLEVFM00028.jpg.jpgYerapetre Pingara ahalisinden olup eşi Ümmü Hayz binti Ali El-Murtaza'nın Hanya'daki kızkardeşi Gasrat Hanım'ın Pingara'ya gelip eşini ve çocuğunu kandırarak vapurla kaçırdığı hususunda Abdülmelik imzalı dilekçe. [22 Rebiyülahir 1311]-1893-11-02
ACLEVO00282.jpg.jpg
Liva İhtiyar Meclisinden 10 Şevval 1290 tarihli emirnameye cevaben Kethüdaoğlu Yusuf Ağa'nın eşi Havvanın, Molla Hüseyinoğlu Mustafa Efendi'den olma kızı Emineye halası Müteveffiye Kamileden intikal eden akçeye dair Yerapetre Kazası Kaymakamının arizası.-1873-12-17
1-10 / 6034

Discover