1-10 / 1349
PreviewTitleCreatorIssue Date
SPC9790017.jpg.jpg
Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sokak, Sen Piyer Apartmanı'nda bulunan bir dairenin dominiken rahipleri vekili Avukat Mustafa Somer tarafından Bayan Viviana ve Bay Ferdinando Schirza'ya kiralandığına dair kontrat.-1979-01-01; 1979-12-31
SPP01700000.jpg.jpg
Liber baptizatorum. Yedikule [1910-1957]-1910; 1957
SPC0290900.jpg.jpg
Galata'da Bereketzade Mahallesi'nde Kule Zekağı'nda 32-39, Perşembe Pazarı Caddesi'nde 2-14 ve Banka Sokağı'nda 1-7 numaralı Saint Pierre Kilisesi ve müteferriatının dairede de mahfuz-ı kadastrodan mahrec kopyasıdır.-1909-05-01
SPC0291303.jpg.jpg
Galata'da Saint Pierre Hanı'nda bulunan pasaporta nazaran İtalya devleti tabiyetinden 15 yaşında Monsinyor Moriont takrir edeceği vech ile Beyoğlu 2. Katib-i Adli'de ifa-i vazife eden Halim Bey tarafından verilen vekaletname [31 Kanun-ı Evvel 1337].-1921-12-21
SPC0291402.jpg.jpg
Procuration laissée par le Père Tommaso Alasia au Père Costanzo Camana pour la propriété de Guiseppe Callos-1935-01-15; 1935-01-23
SPC0291302.jpg.jpg
Déclaration du père Moriondo pour le terrain de Şişli (Feriköy)-1910-04-12
SPC0301201.jpg.jpg
1906'da açılıp 1915'te kapatılan Galata'da İtalyan Saint Piere kız mektebinin Dominik rahibleri idaresinde olduğunun anlaşıldığına ve mektebin sene-i dersiye ibtidasında açılmasına karar verildiğine dair İstanbul Maarif Müdürü Nail Reşid imzalı beyanname.-1926-06-01
SPC0300800.jpg.jpg
Dominik rahiblerinin idaresindeki Yedikule'de Hacı Hüseyin Ağa Mahallesi'nde Camii-i Şerif Zekağı'nda vaki mektebe ilaveten inşa olunacak mahal hakkında İrade-i Seniye'ye şerefsudur buyurulan fermanın ita kılınmasına dair yazılmış tezkere [1 Mart 1326].-1910-03-14
SPC0300900.jpg.jpg
Copie d'une note du ministère des affaires étrangères informant que les terrains vacoufs seront assujettis à mukataa-ı zemin et les immeubles au nom des pères dominicains.-1909-05-15
SPC0301202.jpg.jpg
Galata Saint Pierre ilk mektebinin binasının vergisine mahsus birinci ihbarname ve binanın 1931 mali yılından itibaren daimi surette bina vergisinden muafiyetinin tesisine dair kararname.-1941-03-29
1-10 / 1349