Tercüman-ı Hakikat ve Musavver Servet-i Fünûn fevkalade nüsha
Files
File Description SizeFormat 
ARETEH00072000.jpg5.3 MBJPEG
ARETEH00072001.jpgİfade. Kıta. Menâzır-ı azâ-yı beşer.4.48 MBJPEG
ARETEH00072002&003.jpgTarih-i medeniyete bir nazar / Hazine-i Celîle Hukuk Müşâviri Mahmud Esad.8.2 MBJPEG
ARETEH00072004&005.jpgTahayyül, Lamartine'in "Meditasyon"larından. / Ali Muzaffer.8.48 MBJPEG
ARETEH00072006&007.jpgDin-i İslam / İbnülemin Mahmud Kemal.7.68 MBJPEG
ARETEH00072008&009.jpgFıkıh ve fıkhuha.7.66 MBJPEG
ARETEH00072010&011.jpgHintlilerin ahval-i kadimesine dair bazı malumat / Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Tarih-i Umûmî Muallimi Ali Razi.7.79 MBJPEG
ARETEH00072012&013.jpgHintlilerin ahval-i kadimesine dair bazı malumat / Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Tarih-i Umûmî Muallimi Ali Razi.7.78 MBJPEG
ARETEH00072014&015.jpg/ Mümtaz Yüzbaşılarından Galib8.15 MBJPEG
ARETEH00072016&017.jpg/ Mümtaz Yüzbaşılarından Galib. Zeyl / Ahmed Midhat. İslamiyet, hamiyyet / Nigar bint Osman.7.61 MBJPEG
ARETEH00072018&019.jpgUfak tefek dualar / Şura-yı Devlet Bidayet Mahkemesi Reisi Said.7.66 MBJPEG
ARETEH00072020&021.jpgBir hayal bimarı. Osmanlıların asâr coğrafyası / Necib Asım.7.68 MBJPEG
ARETEH00072022&023.jpgOsmanlıların asâr coğrafyası / Necib Asım. Hukuk-u Harbiye'nin terekkiyatına dair bir mütalaadır / Meclis-i Maarif azasından Mehmed Hikmet.7.72 MBJPEG
ARETEH00072024&025.jpgHukuk-u Harbiye'nin terekkiyatına dair bir mütalaadır / Meclis-i Maarif azasından Mehmed Hikmet. Zeyl / Ahmed Midhat. Nisvanın kuva-yı akliye ve kabiliyet-i [d.] / İvanzâde Mehmed Süleyman.7.57 MBJPEG
ARETEH00072026&027.jpgNisvanın kuva-yı akliye ve kabiliyet-i [d.] / İvanzâde Mehmed Süleyman. Köprülü Mehmed Paşa / Mekteb-i Sultan Müdiri Abdurrahman.7.76 MBJPEG
ARETEH00072028&029.jpgKöprülü Mehmed Paşa / Mekteb-i Sultan Müdiri Abdurrahman. Makbule Leman / Fatma Aliye. İmam-ı Ali Keremullah vechehu hazretlerinin mahdumları cenâb-ı hanîfeye nesayih celîlesi / Bahriye Mektubçusu Halis8 MBJPEG
ARETEH00072030&031.jpgİmam-ı Ali Keremullah vechehu hazretlerinin mahdumları cenâb-ı hanîfeye nesayih celîlesi / Bahriye Mektubçusu Halis. İntizam-ı mehakim, Baş müddei umûmi muavinlerinden Talat.8.06 MBJPEG
ARETEH00072032&033.jpgİntizam-ı mehakim, Baş müddei umûmi muavinlerinden Talat. Feyz-i nisvân-ı İslam / Sahib imtiyazı İbnülhakkı Mehmed Talat. Mekteb / Mektûbi Kalemi Mümeyyiz-i Sânisi Halil Edib. Kadınların talim ve terbiye ve tahsil-i ilme olan ihtiyaçları / Hanımlara Mahsus Gazete Müdiresi Şadiye.7.54 MBJPEG
ARETEH00072034&035.jpgKadınların talim ve terbiye ve tahsil-i ilme olan ihtiyaçları / Hanımlara Mahsus Gazete Müdiresi Şadiye. Osmanlı Muharrirleri / Şerife Fatma. Tarihçe-i Ezhar / V..7.71 MBJPEG
ARETEH00072036&037.jpgTarihçe-i Ezhar / V.. Bir muamma-i muallak / Uşâkizâde Halid Ziya. Ahenk-i Sıhhat / Düyûn-u Umûmiye [...] Âlî.7.49 MBJPEG
ARETEH00072038&039.jpgAhenk-i Sıhhat / Düyûn-u Umûmiye [...] Âlî. Elektriğin memleketimizdeki tatbîkâtı. Zeyl / Ahmed Midhat.7.83 MBJPEG
ARETEH00072040&041.jpgElektriğin memleketimizdeki tatbîkâtı. Zeyl / Ahmed Midhat. İslamın tahiyyesi selamdır. Meclis-i İdare-i Evkâf Reisi Mehmed Atıf.7.64 MBJPEG
ARETEH00072042&043.jpgİslamın tahiyyesi selamdır. Meclis-i İdare-i Evkâf Reisi Mehmed Atıf. Tedavi bi'l-mesh hakkında makale / Doktor İzzet Emin. Validinden evlâda arsen "intikâl zekâ" / Hüseyin Rahmi.7.44 MBJPEG
ARETEH00072044&045.jpgValidinden evlâda arsen "intikâl zekâ" / Hüseyin Rahmi. Rişar Mekvil [Richard Mcwill] / Kitapçı Arakel.7.62 MBJPEG
ARETEH00072046&047.jpgRişar Mekvil [Richard Mcwill] / Kitapçı Arakel. Nüzhet Efendi merhum ve (Kirli Çıkı) / Hafız İshak. Makale-i mahsusa "Şeref nefs-i insaniyeye dairdir." / Mektûbî-i Serasker Ahmed Muhtar.7.46 MBJPEG
ARETEH00072048&049.jpgMakale-i mahsusa "Şeref nefs-i insaniyeye dairdir." / Mektûbî-i Serasker Ahmed Muhtar.7.38 MBJPEG
ARETEH00072050&051.jpgMakale-i mahsusa "Şeref nefs-i insaniyeye dairdir." / Mektûbî-i Serasker Ahmed Muhtar. Edebiyat-ı İslamiye / Çakır Al Mehmed ibn Molla N..7.49 MBJPEG
ARETEH00072052&053.jpgEdebiyat-ı İslamiye / Çakır Al Mehmed ibn Molla N..7.53 MBJPEG
ARETEH00072054&055.jpgEdebiyat-ı İslamiye / Çakır Al Mehmed ibn Molla N.. Edebiyat ve udebâ-i İran / Hüseyin Daniş.7.43 MBJPEG
ARETEH00072056&057.jpgEdebiyat ve udebâ-i İran / Hüseyin Daniş.7.37 MBJPEG
ARETEH00072058&059.jpgEdebiyat ve udebâ-i İran / Hüseyin Daniş. Sanat-ı tahrîrin kavâidi (Fransız hekim-i meşhuru [Bofo'nun nutkudur] / Selanikli Tevfik.7.62 MBJPEG
ARETEH00072060&061.jpgSanat-ı tahrîrin kavâidi (Fransız hekim-i meşhuru [Bofo'nun nutkudur] / Selanikli Tevfik. Müslümanların şarkta ve garpta nüfuzu / Malumat gazetesi muharrirlerinden ve Maliye Hukuk Müşavirliği Kalemi hülefasından Yenişehirlizâde Halid Eyüb.7.49 MBJPEG
ARETEH00072062&063.jpgMüslümanların şarkta ve garpta nüfuzu / Malumat gazetesi muharrirlerinden ve Maliye Hukuk Müşavirliği Kalemi hülefasından Yenişehirlizâde Halid Eyüb.7.51 MBJPEG
ARETEH00072064&065.jpgİslamiyette [kader ilmi] / Fatma Fahrünnisa. Senelerin ahvâli beyânındadır / Vukelâ-i d. Hattatzâde İsmail.7.52 MBJPEG
ARETEH00072066&067.jpgSenelerin ahvâli beyânındadır / Vukelâ-i d. Hattatzâde İsmail. Muhazara / Şeyh Vasfi.7.67 MBJPEG
ARETEH00072068&069.jpgMuhazara / Şeyh Vasfi.7.55 MBJPEG
ARETEH00072070&071.jpgMuhazara / Şeyh Vasfi. Bir edib ile bir tenbelin muhaveresi / Midhat Bahari.7.44 MBJPEG
ARETEH00072072&073.jpgBir edib ile bir tenbelin muhaveresi / Midhat Bahari. Bazı keşfiyât-ı tıbbiye-i İslamiye / Hamid Vehbi.7.57 MBJPEG
ARETEH00072074&075.jpgBazı keşfiyât-ı tıbbiye-i İslamiye / Hamid Vehbi. Tasavvuf / Muallim Feyzi. Hudeybiye Muahedesi / Ali Ferruh.7.41 MBJPEG
ARETEH00072076&077.jpgHudeybiye Muahedesi / Ali Ferruh. Fezâil-i İslamiye'den bir hatıra-i tatbîkiye / Şura-yı devlet azasından Sami. Sürat sefâini 32 mile îsâle "Muvaffakiyet nasıl hasıl oldu?" / S.N.7.56 MBJPEG
ARETEH00072078&079.jpgBir tezkîre-i cevâbiye. Deha hakkında nazariyât-ı cedîde ve Emile Zola yahud manzume-i asabiyesi ve ahvâl-i ruhiyesi itibariyle Emile Zola'ya bir nazar / Doktor Bafralı Yanko.7.47 MBJPEG
ARETEH00072080&081.jpgDeha hakkında nazariyât-ı cedîde ve Emile Zola yahud manzume-i asabiyesi ve ahvâl-i ruhiyesi itibariyle Emile Zola'ya bir nazar / Doktor Bafralı Yanko. Tütün / Tercüman-ı Hakikat gazetesi muharrirlerinden Ahmed Reşad.7.89 MBJPEG
ARETEH00072082&083.jpgTütün / Tercüman-ı Hakikat gazetesi muharrirlerinden Ahmed Reşad. Diyanet-i celîle-i İslamiye / Manastırî İsmail Hakkı.7.74 MBJPEG
ARETEH00072084&085.jpgDiyanet-i celîle-i İslamiye / Manastırî İsmail Hakkı. Müseddes / Rusâ-yı mahkemeden İbrahim Bey kerimesi Hatice İffet. Tababet ve cerahiyet / Tabîb Miralay Hayreddin.7.83 MBJPEG
ARETEH00072086&087.jpgTababet ve cerahiyet / Tabîb Miralay Hayreddin. Kavânîn / Reji Müdüriyet-i Umûmîyesi Hukuk Müşavirlerinden ve Vukelâ-i d. Vitalis F. Mesâlik-i erşâd / Fatih dersamlarından Musa Kazım.8.29 MBJPEG
ARETEH00072088&089.jpgMesâlik-i erşâd / Fatih dersamlarından Musa Kazım. Lisan ve edebiyatımız / Ş. Sami.7.93 MBJPEG
ARETEH00072090&091.jpgLisan ve edebiyatımız / Ş. Sami. Neşve-i hakîki / Rana bint-i Safvet.8.27 MBJPEG
ARETEH00072092&093.jpgNeşve-i hakîki / Rana bint-i Safvet. Adada birkaç gün / Sami Paşazâde Sezai.7.74 MBJPEG
ARETEH00072094&095.jpgAdada birkaç gün / Sami Paşazâde Sezai. Mertebe-i kemâl nev-i beşer / Fatma Aliye.7.79 MBJPEG
ARETEH00072096&097.jpgMertebe-i kemâl nev-i beşer / Fatma Aliye. Mahbûbe-i cihan / Merhum Nasuh Efendizâde Mustafa Asım.7.73 MBJPEG
ARETEH00072098&099.jpgMahbûbe-i cihan / Merhum Nasuh Efendizâde Mustafa Asım.7.75 MBJPEG
ARETEH00072100&101.jpgMahbûbe-i cihan / Merhum Nasuh Efendizâde Mustafa Asım. El-abdu yudebbiru vallahu yukaddiru / Şura-yı devlet azasından Vecihi Paşazâde Aziz. Kitabe-i seng-i mezar / Mehmed Celal. Torpido tarihi / Bahriye Miralaylarından Halil.7.48 MBJPEG
ARETEH00072102&103.jpgTorpido tarihi / Bahriye Miralaylarından Halil.7.77 MBJPEG
ARETEH00072104&105.jpgTorpido tarihi / Bahriye Miralaylarından Halil. Müze-i Hümâyûn / Müze Müdür Muavini Halil.8 MBJPEG
ARETEH00072106&107.jpgMüze-i Hümâyûn / Müze Müdür Muavini Halil. Yadigar tarihi / Aynizâde Mehmed Ali.8.06 MBJPEG
ARETEH00072108&109.jpgYadigar tarihi / Aynizâde Mehmed Ali. Rum [k. şükran ve mabâhât] "Osmaniyesi" / Legofet.7.86 MBJPEG
ARETEH00072110&111.jpgRum [k. şükran ve mabâhât] "Osmaniyesi" / Legofet. Müdavenet-i sıhhiye ve tevâkki-i sıhhî / Doktor Mehmed Fahri.8.08 MBJPEG
ARETEH00072112&113.jpgMüdavenet-i sıhhiye ve tevâkki-i sıhhî / Doktor Mehmed Fahri. Nikah - izdivaç / Eminzâde Ahmed Tevfik.8.14 MBJPEG
ARETEH00072114&115.jpgEvlad / Sadi. Hatıra-i Sabâvet yahud bir dohterin şecaati / Dersaadet Emtia-i Dahiliye Gümrüğü Muhasebe İkinci Katibi İbnülabd el-Kerim Mehmed Cemal.8.21 MBJPEG
ARETEH00072116&117.jpgHatıra-i Sabâvet yahud bir dohterin şecaati / Dersaadet Emtia-i Dahiliye Gümrüğü Muhasebe İkinci Katibi İbnülabd el-Kerim Mehmed Cemal. İhramları ziyaret (Ruzname-i seyahatimden bir yaprak) / Mekteb-i Mülkiye-i Şahane'den mezun Şeyhulharem Hazret-i Nebevi Adil Paşa Hafidi Mehmed Asaf.8.37 MBJPEG
ARETEH00072118&119.jpgİhramları ziyaret (Ruzname-i seyahatimden bir yaprak) / Mekteb-i Mülkiye-i Şahane'den mezun Şeyhulharem Hazret-i Nebevi Adil Paşa Hafidi Mehmed Asaf. E. Seher / Kilisli M. Rıfat7.56 MBJPEG
ARETEH00072120&121.jpgE. Seher / Kilisli M. Rıfat. Sis fırtınaları / Rüsumât-ı Mektûbi Kalemi Müdürü Besim. Tabakatu'l-Arab / V. Şükrü.7.99 MBJPEG
ARETEH00072122&123.jpgTabakatu'l-Arab / V. Şükrü.8.08 MBJPEG
ARETEH00072124&125.jpgTabakatu'l-Arab / V. Şükrü. Hamiyyet / Maârif-i Umûmiye-i Nezâret-i Celîlesi Mektûbî Kalemi Mümeyyiz-i Sânisi Halil Edib.7.99 MBJPEG
ARETEH00072126&127.jpgHamiyyet / Maârif-i Umûmiye-i Nezâret-i Celîlesi Mektûbî Kalemi Mümeyyiz-i Sânisi Halil Edib. Hikaye-i Hakemiye / Başmüddei Kalemi Mümeyyizlerinden Ahmed. Akl-ı insanî ve aklın şerâyi'-i celîle-i ilâhiyeye ihtiyacı / Ahmed Muhtar.8 MBJPEG
ARETEH00072128&129.jpgAkl-ı insanî ve aklın şerâyi'-i celîle-i ilâhiyeye ihtiyacı / Ahmed Muhtar.8.04 MBJPEG
ARETEH00072130&131.jpgAkl-ı insanî ve aklın şerâyi'-i celîle-i ilâhiyeye ihtiyacı / Ahmed Muhtar. Bülbül / Mehmed Fuad.7.95 MBJPEG
ARETEH00072132&133.jpgBülbül / Mehmed Fuad. Güzelde Çirkin / Rüsûmât- Emânet Celîlesi Kaleminde Muammer. Nevm u rüya. / An aza-yı şurâ-yı devlet-i K.7.78 MBJPEG
ARETEH00072134&135.jpgNevm u rüya. / An aza-yı şurâ-yı devlet-i K. Seyyidu'l-edeb fî ahseni'r-rivâyâti'l-Arab / Hilmi.7.91 MBJPEG
ARETEH00072136&137.jpgSeyyidu'l-edeb fî ahseni'r-rivâyâti'l-Arab / Hilmi. Kont Maks K. ve fazâil-i askeriye / Mazhar.7.77 MBJPEG
ARETEH00072138&139.jpgKont Maks K. ve fazâil-i askeriye / Mazhar.8.34 MBJPEG
ARETEH00072140&141.jpgKont Maks K. ve fazâil-i askeriye / Mazhar.8.17 MBJPEG
ARETEH00072142&143.jpgKont Maks K. ve fazâil-i askeriye / Mazhar. Hayru’n-nâs men yenfau’n-nâs / İbnülemin Mahmud Kemal.8 MBJPEG
ARETEH00072144&145.jpgHayru’n-nâs men yenfau’n-nâs / İbnülemin Mahmud Kemal. Ahlâk-ı Âliye / Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne Ahlâk ve Kavâid Muallimi Mehmed Said.7.6 MBJPEG
ARETEH00072146&147.jpgAhlâk-ı Âliye / Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne Ahlâk ve Kavâid Muallimi Mehmed Said.7.65 MBJPEG
ARETEH00072148&149.jpgAhlâk-ı Âliye / Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne Ahlâk ve Kavâid Muallimi Mehmed Said. Hel yestevi'llezîne ya'lemûne ve'llezîne lâ ya'lemûne / İbnülemin Mahmud Kemal. Karantina / Meclis-i Sıhhiye Reis-i Sanisi Ahmed Midhat.8 MBJPEG
ARETEH00072150&151.jpgKarantina / Meclis-i Sıhhiye Reis-i Sanisi Ahmed Midhat.8.09 MBJPEG
ARETEH00072152&153.jpgKarantina / Meclis-i Sıhhiye Reis-i Sanisi Ahmed Midhat.7.89 MBJPEG
ARETEH00072154&155.jpgKarantina / Meclis-i Sıhhiye Reis-i Sanisi Ahmed Midhat.7.64 MBJPEG
ARETEH00072156&157.jpgKarantina / Meclis-i Sıhhiye Reis-i Sanisi Ahmed Midhat.7.67 MBJPEG
ARETEH00072158&159.jpgKarantina / Meclis-i Sıhhiye Reis-i Sanisi Ahmed Midhat. Fihrist.6.97 MBJPEG
ARETEH00072160&161.jpgFihrist. Hoca Asım Efendi. Muhtar Efendi. Zühdi Paşa hazretleri. Mahmud Celaleddin Paşa. Şeyh Vasfi Efendi. Veled Çelebi. İshak Efendi. - Assim Effendi. Mouhtar Bey. Zuhdi Pacha. Makmoud Pacha. Cheih Vasfi. Véléd Tchélebi. Ishac Effendi.9.28 MBJPEG
ARETEH00072162&163.jpgDoktor İzzet Bey. İbnulhakkı Tahir Bey. Ahmed Midhat Efendi. Halil Edib Bey. Selanikli Tevfik Efendi. Necib Asım Efendi. Mazhar Bey. Halis Efendi. Doktor Hayreddin Bey. Doktor Bafralı Yanko Efendi. Doktor Fahri Bey. Hikmet Bey. - Docteur Izzet. Hakki Tahir Bey. Ahmed Midhat Effendi. Halil Edib Bey. Tevfik Effendi. Nedjib Açem. Mazhar Bey. Haliss Effendi. Dr. Haireddin Bey. Dr. Yanko. Dr. Fahri Bey. Hikmet Bey.8.6 MBJPEG
ARETEH00072164.jpgAli Bey. Legofet Efendi. Halid Ziya. Şemseddin Sami Bey. Esad Efendi. Ali Ferruh Bey. Celal Bey. - Aali Bey. Legofet Effendi. Halid-Zia Bey. Samy Bey. Esad Effendi. A. Ferrouh Bey. Djelal Bey.5.29 MBJPEG
ARETEH00072165.jpg5.41 MBJPEG
Title
Tercüman-ı Hakikat ve Musavver Servet-i Fünûn fevkalade nüsha
Note
İlk sayfada "Bab-ı ... Komisyonu" mührü vardır. - There is a stamp of "Bab-ı ... Komisyonu" on the first page.
Issue Date
1895
Language
Ottoman Turkish
Subject
Location
Salt Araştırma - Salt Research
URI
https://archives.saltresearch.org/handle/123456789/215247
Collections
Type
Format
Baskı - Print, 34 cm.
Number of Scanned Documents
85
Identifier
ARETEH00072
Rights
Open Access

RIGHTS STATEMENT

Salt is a partner of Flickr Commons. All visual materials within Flickr Commons and digitized by Salt Research which are accessible via saltresearch.org are shared under the Creative Commons license:

This material is provided solely for the purpose of individual research. It can be used under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. The terms specified hereunder:

• The creator or the licensor of the work should be stated in all copies,
• Copies of documents, or documents created from copies can not be used commercially,
• Documents can not be remixed, transformed or built upon.

For each use, credits should be given as stated in the record.
(e.g. Salt Research, Harika-Kemali Söylemezoğlu Archive)

For any rights requests outside of personal research purposes, please contact Salt Research via salt.research@saltonline.org