1-20 / 183
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANODOC0184.jpg.jpgAbdurrahman Abed adına Beyoğlu Beşinci Katib-i Adilliği Canib-i Aliyesi'ne yazılmış Büyükada'daki emlak hisselerine dair dilekçe - Petition about the real estate shares in Prinkipo sent in the name of Abdurrahman Abed to Beyoğlu Fifth Court Clerk Office--
AHANODOC018301.jpg.jpg
Ömer Abed Han'da katlarda bulunan tüccarların listesi - List of merchants located in Ömer Abed Han--
AHANODOC0181.jpg.jpgMahkeme-i Asliye İkinci Hukuk Dairesi Riyâset-i Aliyesi'ne yazılmış han odasının boşaltılmasına dair dilekçe - Petition for the evacuation of the han room, sent to the the Court of First Instance Second Law Department--
AHANODOC018201.jpg.jpg
Avukat tarafından Beyoğlu Birinci Katib-i Adilliği Canib-i Aliyesi'ne yazılmış handaki kiracılarla ilgili şikayet dilekçesi - Complain petition about the tenants in Ömer Abed Han sent by a lawyer to the Beyoğlu First Court Clerk Office--
AHANODOC0179.jpg.jpgHariciye Vekaleti'nin 9 Teşrin-i Evvel 1928 tarihli 5099/282 numaralı ve 10 Mayıs 328 tarihli 38585/115 numaralı tezkireye eki - Appendix of an official certificate numbered with 5099/282 and dated October 9, 1928 and numbered with 38585/115 and dated May 23, 1912, issued by the Foreign Ministry--
AHANODOC0180.jpg.jpgÖmer Abed Han'da odabaşı Mustafa Ağa ve Abed Han'da odabaşı Kirgako ve Vasil hakkında yazılmış dilekçe - Petition about Mustafa Ağa, concierge at Ömer Abed Han, and Kirgako, concierge at Abed Han, and about Vasil--
AHANODOC0178.jpg.jpgAbdurrahman Abed adına avukat Burhaneddin Bey tarafından İstanbul Mahkeme-i Asliye İkinci Hukuk Dairesi Cânib-i Aliyesi'ne yazılmış Ömer Abed Han hisselerine dair dilekçe - Petition regarding Ömer Abed Han shares, written by attorney Burhaneddin Bey in the name of Abdurrahman Abed, to the Istanbul Court of First Instance Second Law Department--
AHANODOC017701.jpg.jpg
Abed ailesinin Türkiye tabiyetini almasıyla ilgili olarak verilen mahkeme kararları - Court decisions regarding Abet family's becoming Turkish citizens--
AHANODOC0176.jpg.jpgSuriye ve Lübnan tabiyetindekilerin Türkiye'de bulunan mallarının durumuna dair kanuni haklar - Legal rights regarding the status of property of Syrian and Lebanese citizens in Turkey--
AHANODOC017401.jpg.jpg
Beyoğlu İkinci Katib-i Adilliği'ne verilmiş Ömer Abed Handa bulunan kiracı listesi - Ömer Abed Han's tenants' list presented to the Beyoğlu Second Clerk Office--
AHANODOC0175.jpg.jpg
Abdülgani Efendi'nin ticarette bulunduğu yerlerin listesi - List of places where Abdülgani Efendi was doing business--
AHANODOC017301.jpg.jpg
Avukat Burhaneddin Bey'e yazılmış mektup müsveddeleri - Drafts of letters written to Lawyer Burhaneddin Bey-1946-01-14
AHANODOC017201.jpg.jpg
Şefik Bey ile Raşit Bey arasında yapılmış mukavelename - Agreement between Şefik Bey and Raşit Bey--
AHANODOC0171.jpg.jpgSamsun'dan Abdülgani Bey'e gönderilmiş mektup - Letter sent from Samsun to Abdülgani Bey-1933-05-18
AHANODOC017001.jpg.jpg
Avukat Burhaneddin Tahsin Bey'e gönderilmiş mektup - Letter sent to Lawyer Burhaneddin Tahsin Bey-1948-01-02
AHANODOC016801.jpg.jpg
Avukat Cemal Hazım tarafından Ankara'dan yazılmış mektup - Letter written by Lawyer Cemal Hazım from Ankara-1927-02-14
AHANODOC0169.jpg.jpgKontrat gereğince Aram Kalfa'nın Gani Bey'in köşkünün yenilemesi karşılığında aldığı paranın yazıldığı belge - Document regarding the money charged by Aram Kalfa for the renovation of Gani Bey's mansion according to the contract-1940-03-25
AHANODOC016701.jpg.jpg
Burhaneddin Bey tarafından Beyoğlu Dördüncü Savcılık Katipliği'ne yazılan Ömer Abed Han ile ilgili olan hisse konulu belge - Document about the share related to Ömer Abed Han, written by Burhaneddin Bey to the Beyoğlu Fourth Prosecutor's Office--
AHANODOC016601.jpg.jpg
Sultanahmet İstanbul Dördüncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nden Burhanedddin Bey'e vekili Kirkor Efendi hakkında yazılmış resmi belge - Official document from Sultanahmet Istanbul Fourth Civil Court of First Instance addressed to Burhanadddin Bey about his proxy Kirkor Efendi--
AHANODOC0165.jpg.jpgAbdurrahman Abed Bey'in ve kardeşi Mehmet Ali Abed'in Suriye tabiyetinden olan babası İzzet Paşa'dan kalan malları talep ettiğine dair İstanbul İkinci Hukuk Mahkemesi'ne yazdığı dilekçe - Petition, written by Abdurrahman Abed Bey and his brother Mehmet Ali Abed to the Istanbul Second Civil Court, claiming the properties remaining from their father, İzzet Pasha, who was a Syrian citizen.-1924-06
1-20 / 183