61-70 / 70
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFDIVDOC051.jpg.jpgSair fasıl 1) 320 tahkikatı. 2) 320 fevkalade bütçesi. 3) İrade-i mahsus işi. 4) Ordu teşkilatı.-1904
AFDIVDOC046.jpg.jpg
Bab-ı Ali, Daire-i Sadaret-i Uzma antetli Şûrâ-yı Devlet-i Tanzimat Dairesinin 23 Şaban 1320 tarihli mazbatasına melfuf nizamname-i layıhası suretidir. Aşar nizamnamesi. Fasl-ı Evvel. Aşarın suret-i istifası hakkındadır.-1902-11-28
AFDIVDOC053.jpg.jpgBazı mali kararların not edildiği müsveddede 320 senesi adi bütçesindeki tahkikat meselesinin aynen kabul edileceği, 320 senesi fevkalade bütçesi, idare-i mahsusa ve ordu teşkilatı meseleleri hakkında sadrazama izahat verileceği yazmaktadır.-1904
AFDIVDOC079.jpg.jpgTezkere-i Osmaniye sureti. Süleyman Efendi'nin Oğlu Enderun-u Hümayun ağvanından Safvettin Efendi'nin ikinci kez aşılandığına dair tezkeredir-1908-09-28
AFDIVDOC061.jpg.jpg
Contrat entre le gouvernement Ottoman et la Deutsche Bank, la Württembergische Vereinsbank, la Deutsche Vereinsbank, la Wiener Bankverein, Dresdner Bank et la Banque Internationale de Paris pour un emprunt de 40 million de francs français.-1894-03-01
AFDIVDOC019.jpg.jpgVaridat-ı Umumiyeden 1325-1326 seneleri zarfında vaki olan tahsilatın mikdar ve mukayesesi.-1909; 1910
AFDIVDOC054.jpg.jpg
Fezlekede kazalardaki karye sayısına göre yapılan ödemelerle buralarda görev yapan kolculara verilen maaşlardan bahs edilmektedir.-1877-12-31
AFDIVDOC043.jpg.jpgKırkıncı madde. Müddet: Maliye Nezaretine muhtaç-ı tadildir.--
AFDIVDOC052.jpg.jpg38. madde. Senenin Şubat-ı gayetine kadar suretinde tasmim.--
AFDIVH104.jpg.jpgEdirne vilayetinin havi olduğu liva merkezleri ile nevahi ehmal ve eskal-i askerisi için katt edilen ucuratı ve mezkur liva ve kaza ve nevahinin yekdiğere olan mesafelerini mebyun cedveldir.-1902
61-70 / 70

Discover