31-40 / 70
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFDIVDOC037.jpg.jpgYirmi dokuzuncu madde. 1) Aynen. 2) Masarıf-ı askeriyeden kalkmak. 3) Bir defa vize ile tahkikat-ı şehriyye i'tâsı. 4)Maddeye işmamın ve 34. maddenin icrasında meseleyi fiilen hal etmek. 24. maddeye dikkat. 32. Madde keza.--
AFDIVDOC024.jpg.jpg
Nezaret-i Umur-ı Maliye, kaleme mahsus antetli Duyun-ı Umumiye Meclis İdaresine Osmanlı dainler vekilinin intihab ve tayinine dair nizamname.-1881-12-20
AFDIVDOC025.jpg.jpg
Nezaret-i Umur-ı Maliye, Muhasebe-i Umumiye antetli Rum Eli ve Vilayeti Selasesi Umur-ı Maliye'sine dair nizamname.--
AFDIVDOC059.jpg.jpg
Réponse au télégramme de l'Ambassadeur Britannique à Constantinople sur une affaire douanière à Alexandrette.--
AFDIVDOC016.jpg.jpg
Meclis-i Mahsus-i Vükela mazbatası suretidir. Hayvanat-ı Ahaliyeden alınacak rüsuma dair maliye komisyonunca tanzim ve takdim edilen mazbatadır.-1903-08-09; 1903-08-19
AFDIVDOC060001.jpg.jpg
Correspondence entre Server Pacha, Khalil Pacha du Ministère des Affaires Étrangères et le Comte Barbolani sur la loi concédant aux étrangers le droit de propriété immobilière dans l'Empire.-1872-04-13; 1873-03-10
AFDIVDOC034.jpg.jpg
Maliye Nezareti. Muhasebe-i Maliye Müdüriyeti. Masarif-i Umumiyye-i Maliye Kalemi. Bütçeye mevzu olan şimdiye kadar sarf edilen, vilayata havalenamesi gönderilen masrafla ilgili tezkere.-1909-02-18
AFDIVDOC040.jpg.jpgOtuz beşinci madde. 'tarihli Haziran ve Ağustos suretinde tesmim olacak' yazan müsvedde.--
AFDIVDOC028.jpg.jpg
Nezaret-i Umur-ı Maliye, Maa Tahrir Vergi İdare-i Umumiyesi Müdüriyeti antetli 23 Zi'l Kade 1290 tarihli tezkere-i samiye suretidir. Müslim-i Kıbti (çingene) taifesinen aynen askere alınması maddesi şimdiye kadar tehir olunmuş olmasına dair tezkere.-1874-01-12
AFDIVDOC084.jpg.jpg
Traité de paix entre la Russie et l'Ukraine d'une part et la Pologne d'autre part signé à Riga, le 18 mars 1921-1921
31-40 / 70

Discover