1-20 / 92
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFDIVDOC071.jpg.jpg
Müessesetci Zade Ali Kamil erkek ve kadın terzihanesi. Mestor Zade Ali Kamil, sipariş makbuzu--
AFDIVDOC061.jpg.jpg
Contrat entre le gouvernement Ottoman et la Deutsche Bank, la Württembergische Vereinsbank, la Deutsche Vereinsbank, la Wiener Bankverein, Dresdner Bank et la Banque Internationale de Paris pour un emprunt de 40 million de francs français.-1894-03-01
AFDIVDOC054.jpg.jpg
Fezlekede kazalardaki karye sayısına göre yapılan ödemelerle buralarda görev yapan kolculara verilen maaşlardan bahs edilmektedir.-1877-12-31
AFDIVDOC052.jpg.jpg38. madde. Senenin Şubat-ı gayetine kadar suretinde tasmim.--
AFDIVDOC043.jpg.jpgKırkıncı madde. Müddet: Maliye Nezaretine muhtaç-ı tadildir.--
AFDIVDOC019.jpg.jpgVaridat-ı Umumiyeden 1325-1326 seneleri zarfında vaki olan tahsilatın mikdar ve mukayesesi.-1909; 1910
AFDIVDOC091001.jpg.jpg
Banque Centrale de la République de Turquie. Compte-rendu du Conseil d'Administration et rapport de la Commission de Contrôle à l'Assemblée Générale des Actionnaires convoquée pour le 16 avril 1933. Premier exercice 1931-32-1933
AFDIVDOC079.jpg.jpgTezkere-i Osmaniye sureti. Süleyman Efendi'nin Oğlu Enderun-u Hümayun ağvanından Safvettin Efendi'nin ikinci kez aşılandığına dair tezkeredir-1908-09-28
AFDIVDOC064.jpg.jpgKırmızı Horos (Horoz). İngiliz Anonim Şirketi. - The Coq Rouge Co Ltd.--
AFDIVDOC053.jpg.jpgBazı mali kararların not edildiği müsveddede 320 senesi adi bütçesindeki tahkikat meselesinin aynen kabul edileceği, 320 senesi fevkalade bütçesi, idare-i mahsusa ve ordu teşkilatı meseleleri hakkında sadrazama izahat verileceği yazmaktadır.-1904
AFDIVDOC046.jpg.jpg
Bab-ı Ali, Daire-i Sadaret-i Uzma antetli Şûrâ-yı Devlet-i Tanzimat Dairesinin 23 Şaban 1320 tarihli mazbatasına melfuf nizamname-i layıhası suretidir. Aşar nizamnamesi. Fasl-ı Evvel. Aşarın suret-i istifası hakkındadır.-1902-11-28
AFDIVDOC088001.jpg.jpg
Guerre Turco-Grecque. Préliminaires de paix, signés à Constantinople, le 6/18 Septembre 1897-1905-03-11
AFDIVDOC069.jpg.jpg
İşbu 1279 senesi Şehr-i Ramazan-ı Şerif’in ibtidasında ba İrade-i Seniyye Dersaadet’te küşad olunacak Sergi-i Umumi-i Osmani nizamnamesidir.-1863-02-20
AFDIVDOC051.jpg.jpgSair fasıl 1) 320 tahkikatı. 2) 320 fevkalade bütçesi. 3) İrade-i mahsus işi. 4) Ordu teşkilatı.-1904
AFDIVDOC00200001.jpg.jpg
Laboratoire d'analyses Chimiques, Microscopiques et Industrielles du Dr. K. Syngros avec la collaboration de Mr. H.S. Djelalian. Malade S.E. Cheitzh-Zafer Effendi--
AFDIVDOC063.jpg.jpg
Takvimli küçük muhtıra defteri.-1937; 1938
AFDIVDOC041.jpg.jpgOtuz dördüncü madde. 'Muhasebe mesulüne ibraz kaydı. Belge ise(?) tahsil edilemiyor. Tahsiline mahsusun mazbatası. Baronun tezbidine muvaffakat-ı vakıa. Cümlesi tadilsiz. ber talimat şeklen kabil-i irade midir?' yazan müsvedde.--
AFDIVDOC038.jpg.jpgOtuz ikinci madde, 'Madde-i sabıkadaki müşkilat tahaddüs edebilir. Yirmi ikinci maddedeki tadilin hükmüne nazaran bu da tadil olunmak kabildir' yazan müsvedde.--
AFDIVDOC026.jpg.jpgBab-ı Ali, Daire-i Sadaret-i Uzma antetli 24 Zi'l-Kade 1320/9 Şubat 1318 tarihleriyle akd edilen istikraz mukavelenamesinin dokuzuncu maddesidir.-1903-02-22
AFDIVDOC021.jpg.jpgDefter-i hakani tahrirat kalemi antetli Dersaadet'te hangi memurların maaşlarına ilave yapılacağı hakkında yazılmış tezkere.--
1-20 / 92