11-20 / 24
PreviewTitleCreatorIssue Date
AHANODOC003601.jpg.jpg
İstanbul İcra Merci Alisi'ne gönderilen, Avukat M. Esat'ın müvekkilleri Sarıcazade Refet, Hayrettin beyler ile Gülsüm ve Hayriye hanımların Galata Ada Han'da ikamet eden Cevat Talat Bey'den 178 lira alacağının tahsiline dair dilekçe - Petition sent to the Istanbul Executive Authority by the clients of Attorney M. Esat, Sarıcazade Refet, Hayrettin, Gülsüm and Hayriye; regarding the collection of 178 liras from Cevat Talat Bey, residing in Galata Ada Han,-1933-06-13
AHANODOC003801.jpg.jpg
Avukat M. Esat tarafından yazılan, Refet Sarıcazade'nin Matika Mazalto'dan alacağı Tophane Salı Pazarı'nda 501 nolu Salıpazar Apartmanı'nın 9 nolu dairesinin kira bedeline dair dilekçe - Petition written by Attorney M. Esat regarding the rental price of the 9th flat of the Salipazar Apartment Building, 501 at Salı Pazarı in Tophane, which Refet Sarıca Zade will receive from Makita Mazalto.-1934-06-06
AHANODOC0041.jpg.jpgAlacaklı Sarıcazâde Refet ve Hayrettin beyler, Gülsüm ve Hayriye hanımların vekili Avukat M. Esat Katiboğlu tarafından İstanbul İcra Hakimliği'ne yazılan borçlu Hayık Fetvacyan'ın haciz yoluyla borcunun ödenmesine dair dilekçe - Petition written by Lawyer M. Esat Katiboğlu, the deputy of Sarıcazade Refet, Hayrettin, Gülsüm and Hayriye, about paying the debt of the debtor Hayik Fetvacyan through foreclosure to Istanbul Execution Office--
AHANODOC0040.jpg.jpg
Papaz Yorgi Papadopulo tarafından Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hakimliği'ne yazılmış dilekçe - Petition written by Priest Yorgi Papadopulo to Beyoğlu First Civil Court of Peace-1935-01-12
AHANODOC004201.jpg.jpg
Avukat Şükrü Yener tarafından temsil edilen B. Raif varisleri Hayrettin Sarıca, Hayriye Erbay, Ümmügülsüm Behiye Sarıca ile Avukat Beraet Zeki Üngör tarafından temsil edilen Arif Paşa varisleri Abdullah Sarıca, Osman Sarıca varisi Bedriye Sarıca, Ayşegül Sarıca, Mehmet Subaşı'na ait arazinin sınırlarının Kartal Tapu Sicil Muhafızlığı tarafından yanlış tespit edilmesinden dolayı Üsküdar Tapulama Yüksek Hakimliği'ne dava açılmasına dair dilekçe ve hakim kararları - Petition and judge decisions to file a lawsuit against Üsküdar Land Registry High Court, by Lawyer Şükrü Yener, representative of B. Raif's heirs, Hayrettin Sarıca, Hayriye Erbay, Ümmügülsüm Behiye Sarıca and by Lawyer Beraet Zeki Üngör, representative of Arif Paşa's heirs, Abdullah Sarıca, Osman Sarıca, Bedriye Sarıca, Ayşegül Sarıca, Mehmet Subaşı due to the wong detection of land borders by Kartal Land Registry Guard-1974-05-07; 1977-03-17
AHANODOC003701.jpg.jpg
İstanbul İcra Merci Âlisi ve Sultanahmet Sulh Hukuk Hakimliği'ne gönderilen Avukat M. Esat'ın müvekkilleri Sarıcazade Refet, Hayrettin beyler ile Gülsüm ve Hayriye hanımların Ayazpaşa'da ikamet eden İbrahim Bey'den alacağına dair dilekçeler - Petitions sent to the Istanbul Chief Executive Officer and the Sultanahmet Judgeship Office, on the amount due from İbrahim Bey, residing in Ayazpaşa to the clients of Attorney M. Esat, Sarıcazade Refet, Hayrettin beys Gülsüm and Hayriye hanıms-1933-09-19
AHANODOC003901.jpg.jpg
Asaf Nefi tarafından Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne yazılmış dilekçe ve Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından Refet Sarıca'ya gönderilen mahkemeye çağrı davetiyesi - Petition written by Asaf Nefi to the Kadıköy First Civil Court of Peace and summons invitation sent to Refet Sarıca by the Kadıköy First Civil Court of Peace-1934-12-29; 1935-01-02
AHANODOC0165.jpg.jpgAbdurrahman Abed Bey'in ve kardeşi Mehmet Ali Abed'in Suriye tabiyetinden olan babası İzzet Paşa'dan kalan malları talep ettiğine dair İstanbul İkinci Hukuk Mahkemesi'ne yazdığı dilekçe - Petition, written by Abdurrahman Abed Bey and his brother Mehmet Ali Abed to the Istanbul Second Civil Court, claiming the properties remaining from their father, İzzet Pasha, who was a Syrian citizen.-1924-06
AHANODOC0164.jpg.jpgBeyoğlu Defter-i Hâkânî Memuriyeti'ne yazılan İzzet Paşa'ya ait haczedilen malların 23 Kanun-i Evvel 1334 tarihli kararname gereğince haciz edilemeyeceğine dair dilekçe - Petition written to the Headquarters of Defter-i Hâkânî in Beyoğlu stating that the seized properties belonging to İzzet Pasha could not be hypothecated according to legal decision dated 23 Evvel 1334-1921-09-08
AHANODOC0178.jpg.jpgAbdurrahman Abed adına avukat Burhaneddin Bey tarafından İstanbul Mahkeme-i Asliye İkinci Hukuk Dairesi Cânib-i Aliyesi'ne yazılmış Ömer Abed Han hisselerine dair dilekçe - Petition regarding Ömer Abed Han shares, written by attorney Burhaneddin Bey in the name of Abdurrahman Abed, to the Istanbul Court of First Instance Second Law Department--
11-20 / 24

Discover