21-30 / 30
PreviewTitleCreatorIssue Date
APLAM08.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodra K.O.sunun umumi seferberliğin ilk günü 2-1.Teşrin-1912 akşam vaziyeti.-1933
APLAM12.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Karabük Muharebesi. 1913 Mart nihayetinde İşkodra önünde iki tarafın vaziyeti.-1933
APLAM24.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Tarihi harita.-1933
APLAM26.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Karadağ Ordusunun tecemmüü. Taraboş Cephesindeki düşman mevzileri ve bu cephedeki düşmanın ilk ihata harekatı.-1933
APLAM30.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. 1876-77 seferinde Podgoriça ve civarı muharebeleri.-1933
APLAM07.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İpek Mıntakası’nın Karadağ’ın ilan-ı harp günü 8-1.Teşrin-1912 [25 Eylül 1328]deki kuruluşu.-1933
APLAM29.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodranın eski kalesi.-1933
APLAM15.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Mes Köprüsü ile Bardanyolt önündeki arazinin Matruş Tepe’den alınmış manaziri krokisidir. Mes Köprüsü ve Boks Ciheti’nin Pusu Tepesi’nden alınmış manaziri krokisidir.-1933
APLAM19.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. Seferberliğin ilanı olan 2-1.Teşrin-1913 günü Garbirumelideki kıtaların konuşunu gösterir. İşkodra’ya gelen takviye kıtaatının tarihi vurudatını gösterir grafiktir.-1933
APLAM20.jpg.jpg1912-1913 İşkodra Müdafaası. İşkodra’nın muhtelif tarihlerdeki umumi kuvvesi hülasasıdır. Muhtelif devirlerde İşkodro Kolordusu birliklerinin kuvveleri. Nahiyelerde cibal hariç doğrudan doğruya İşkodra Merkez Kazasına merbut köylerle mevcut nüfusları.-1933
21-30 / 30

Discover

Type