1-10 / 10
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
FFTDOC01608.jpg.jpgİngiltere Sefarathanesi bahçesinde verilen çay ziyafetinde meduvvîn. Harbiye Nezareti meydanında: Beyanname kıraatından evvel--
FFTDOC0161201.jpg.jpgOsmanlı nâm-ı balonun havadaki manzarası. Osmanlı nâm-ı balonun is'adı menazırından. Osmanlı nâm-ı balonun sepeti--
FFTDOC01614.jpg.jpgFikr-i inkılâb ve inkılâb. Timsallerimiz: Muhterem Mebuslarımız--
FFTDOC01606.jpg.jpgKonya'da Meclis-i Mebusan'ın küşâdı günü hükümet meydanında ictima'. Konya cülus-ı hümayunda hükümet meydanında asker tarafından resm-i geçit. Konya'da Hükümet Konağı önünde cülus-ı hümayun-ı mesudunda dua kıraatı--
FFTDOC0161101.jpg.jpgHereke teşrif-i şahane münasebetiyle: Neveser Vapuru. Padişah-ı nevcâh hazretleri Ertuğrul Yatı'nda. Hereke istasyon binası. Padişah-ı nevcâh hazretlerini istikbale gelen köy ahalisi--
FFTDOC01613.jpg.jpgUlum-ı hayatiyeden bir yaprak--
FFTDOC01605.jpg.jpgİngiltere İhtilâli: Gayr-i mefruş krallıkhâne.--
FFTDOC01610.jpg.jpgGüneş ve hadisât-ı arziye--
FFTDOC0160901.jpg.jpgZat-ı hazret-i padişahinin resm-i biattan sonra bir kupa arabasıyla Harbiye Nezareti'nden avdetleri. Zat-ı hazret-i padişahinin resm-i biatın ifâsı için Harbiye Nezareti'ne suret-i muvasalatları. Resm-i biat menâzırından: Mekteb-i Harbiye talebesinin köprüden müruru. Ayasofya'da ilk cuma selamlığı resimlerinden: Zat-ı hazret-i padişahinin [sükudlu] vapuruyla Sarayburnu'na muvasalatı--
FFTDOC0156901.jpg.jpgİkinci Sultan Murad ve Bizans İmparatoru. Türkiye tarihi. Şehzade Küçük Mustafa hadisesi ve İsfandiyar Hükümeti. Cüneyd'in son günleri. Güzel hisar. Niğde: Künbed. Karamanoğlu ve tekkeliler. Aksaray İbrahim Bey'in Camii'ndeki mimberinden bir parça. İmparator Yuanis ve Selanik muhasarası. İkinci Sultan Murad ve Bizans İmparatoru. Sekizinci Yuanis Pale Ologus. Sultan Murad'ın feragatı. Manisa şehri. Varna sahrası--
1-10 / 10
  • 1