1-7 / 7
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMLZDOC016001.jpg.jpg
Memalik-i Osmaniye Duhanları Müşterekü'l Menfaa Reji Şirketi’nin nizamname-i esasiyesi. - Status de la Société de la Régie Co-intéressée des Tabacs de L'Empire Ottoman.-1914-05-21
AFMLZDOC003001.jpg.jpg
Memalik-i Şahane Duhanları Müşterekü'l Menfaa Reji İdaresi’nin şartnamesidir. - Régie Co-Intéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman cahier des charges.-1883-05-15; 1883-05-27
AFMLZDOC014.jpg.jpg
İnhisar duhan imtiyaz mukavelenamesine merbut protokoldür. - Protocole annexe à la convention relative à la concession du monopole des tabacs.-1913-08-04
AFMLZDOC004001.jpg.jpg
Memalik-i Mahrusa-i Şahane Duhanları Müşterekü'l Menfa'a Reji Şirketi'nin nizamat-ı esasiyesidir. - Status de la Société de la Régie Co-Intéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman.-1883-07-13; 1883-07-25
AFMLZDOC002.jpg.jpg
Memalik-i Mahrusa-i Şahane Duhanları Müşterekü'l Menfa'a Reji Şirketi'nin nizamat-ı esasiyesidir. - Status de la Société de la Régie Co-Intéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman.-1883
AFMLZDOC015001.jpg.jpg
Osmanlı Hükümeti adına Maliye Nazırı Refet Bey, Duyun-ı Umumiye-i Osmaniye Meclis İdaresi adına Reis Sir Adam Bluk, Memalikı Osmaniye Tütünleri Müşterekül Menfaa Reji Şirketi adına Genel Müdür E. Weyl arasında tütün inhisarının işlenmesine dair mukavele.-1914-04-15
AFMLZDOC005.jpg.jpg
Mısır'a gönderilen tütünlerin reftiyye resminin tenzili 935 nolu tezkere mucibince Duyun-ı Umumiye-i Osmaniye Meclisi’yle Reji Şirketi Meclisi’ne Maliye Nezareti’nden tahrir olan tezkere münderecatına tevkifen bil ittifak kararlaştırıdığına dair mazbata.-1889-11-07; 1889-11-19
1-7 / 7
  • 1

Discover

Issue Date