1-8 / 8
  • 1
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMLZDOC016001.jpg.jpg
Memalik-i Osmaniye Duhanları Müşterekü'l Menfaa Reji Şirketi’nin nizamname-i esasiyesi. - Status de la Société de la Régie Co-intéressée des Tabacs de L'Empire Ottoman.-1914-05-21
AFMLZDOC014.jpg.jpg
İnhisar duhan imtiyaz mukavelenamesine merbut protokoldür. - Protocole annexe à la convention relative à la concession du monopole des tabacs.-1913-08-04
AFMLZDOC019.jpg.jpgNam-ı Name-i Hazreti-i Padişahiye. Devlet-i Aliyye tebasından Asitane'de mütevellid Asitane mütemekkimlerinden Jan Lazyan Efendi'ye Malezya'ya gitmesi için verilen pasaport.-1916-04-30
AFMLZDOC017.jpg.jpgExtrait du procès-verbal de la séance du 22/4 Août 1914. À la demande du directeur général, M.J. Lazian sous-chef du service du personnel est nommé chef de ce service et son traitement est élevé à cette ocassion A p.4000 par mois.-1914-08-04; 1914-08-22
AFMLZDOC015001.jpg.jpg
Osmanlı Hükümeti adına Maliye Nazırı Refet Bey, Duyun-ı Umumiye-i Osmaniye Meclis İdaresi adına Reis Sir Adam Bluk, Memalikı Osmaniye Tütünleri Müşterekül Menfaa Reji Şirketi adına Genel Müdür E. Weyl arasında tütün inhisarının işlenmesine dair mukavele.-1914-04-15
AFMLZDOC020.jpg.jpg
Memalik-i Osmaniye Duhanları Müşterekü'l Menfaa Reji Meclis İdaresi’nin ictimaında karargir oldukları Vechile İdare Müdirleri’nin hiyn-i gaybubetinde kendilerine vekaleten imza etmeğe Mösyö Pelessos, Lazyan ve Maditinos'un mezun olduğuna dair tezkere.-1918-08-13
AFMLZDOC018.jpg.jpg
Dersaadet Kılıç Ali Paşa Hatt-ı Askeri Şubesi riyaseti. 1330 senesi seferberliğinde davete icabet edenlere mahsus muvakkat-ı vesikadır. Jean Lazian'a verilmiştir.-1914-08-16; 1914-08-17
AFMLZDOC021.jpg.jpgExtrait du procès-verbal de la régie du 30 Avril 1919. M. Weyl propose d'augmenter le traitement de Jean Lazian, Chef du Personel.-1919-04-30
1-8 / 8
  • 1

Discover