1-20 / 74
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMLZDOC068.jpg.jpg
T.C. İstanbul Belediyesi'ne Galip Mayhan tarafından ödenen vergi makbuzu.-1974
AFMLZDOC066.jpg.jpgJean Lazian’ın vefat ettiğine ve cenaze merasiminin 25 Ağustos 1956 tarihinde Feriköy Katolik Mezarlık Kilisesi’nde icra olunacağına dair hususi davetiye.-1956-08-23
AFMLZDOC058.jpg.jpgLettre du directeur de la Société l'Éléctrobel de meilleurs souhaits à Jean Lazian.-1933-01-11
AFMLZDOC052.jpg.jpgLettre adressée à Ch. Le Hoye, directeur de la Société Financière de Transports et d'Entreprises Industrielles sur l'offre d'une place d'administrateur à Lazian dans le Conseil Filiale de Turquie: L'Union Nationale.-1932-05-06
AFMLZDOC046.jpg.jpg
Réponses de Jean Lazian au directeur adjoint et au secrétariat général Mr. Provini sur son départ de l'Union.-1931-07-22; 1931-08-01
AFMLZDOC043.jpg.jpg
Lettres de la direction pour L'Orient Comptoir du Levant adressées aux directeurs de la Compagnie d'Assurances l'Union-Paris sur les projets de réorganisation du comptoir du levant.-1931-07-16
AFMLZDOC039.jpg.jpgLettre adressée à Jean Lazian sur ses fonctions et indemnités.-1931-06-24
AFMLZDOC036.jpg.jpg
Lettre du directeur de la Société de l'Éléctrobel sur un consortium à Jean Lazian.-1931-03-25
AFMLZDOC035.jpg.jpg
Reji direktörü Mösyö S.B. Şarno idareyi terk ettiğinden genel müdür muavini Mösyö Berya'nin hiyn-i gaybubetinde vezneye müteallik evrakla senedat ve çeklerin kontrolor Mösyö J. Lazian vizesi 2. imza olarak bulunmak şartiyla imza edebileceğine dair tezkere.-1931-02-16
AFMLZDOC034.jpg.jpg
Séance du comité d'administration tenue au Bureau Central des Assureurs de Turquie en présence de Mr. le Commissaire du Gouvernement No. 157.-1930-12-27
AFMLZDOC031.jpg.jpg
İttihadı Milli Türk Sigorta Şirketi - Union Nationale Société Turque d'Assurances. Şirket sirkülerine dair tezkereye göre Jean Lazian katib-i umum görevlisidir.-1930-09-01
AFMLZDOC027.jpg.jpg
Türkiye Cumhuriyeti İstanbul beşinci noteri Mehmet Sami tarafından, Jan Efendi Lazyan'ın Devlet-i Aliyye’nin tabiiyyetini haiz olup ol suretle Ceride-i Nufus’ta mukayyet olduğu için bu tezkere ita kılınmıştır.-1929-12-11
AFMLZDOC024.jpg.jpg
Signatures autorisées de L'Union Nationale Société Turque d'Assurances.-1928-10-01
AFMLZDOC020.jpg.jpg
Memalik-i Osmaniye Duhanları Müşterekü'l Menfaa Reji Meclis İdaresi’nin ictimaında karargir oldukları Vechile İdare Müdirleri’nin hiyn-i gaybubetinde kendilerine vekaleten imza etmeğe Mösyö Pelessos, Lazyan ve Maditinos'un mezun olduğuna dair tezkere.-1918-08-13
AFMLZDOC015001.jpg.jpg
Osmanlı Hükümeti adına Maliye Nazırı Refet Bey, Duyun-ı Umumiye-i Osmaniye Meclis İdaresi adına Reis Sir Adam Bluk, Memalikı Osmaniye Tütünleri Müşterekül Menfaa Reji Şirketi adına Genel Müdür E. Weyl arasında tütün inhisarının işlenmesine dair mukavele.-1914-04-15
AFMLZDOC013.jpg.jpg
Lettre de Jean Lazian adressée à la Direction de la Régie pour augmentation de son salaire.-1905-10-05
AFMLZDOC009.jpg.jpgNote à la direction générale de la régie pour une allocation spéciale à Jean Lazian.-1898-06-26
AFMLZDOC007.jpg.jpg
Dossier de Mr. Jean Lazian, officer d'académie (décret du 24 Novembre 1898 du ministère de l'instruction publique). Bulletin de renseignements. - J. Lazian'in tercüme-i hal varakası.-1893-04-19; 1898-11-24
AFMLZDOC004001.jpg.jpg
Memalik-i Mahrusa-i Şahane Duhanları Müşterekü'l Menfa'a Reji Şirketi'nin nizamat-ı esasiyesidir. - Status de la Société de la Régie Co-Intéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman.-1883-07-13; 1883-07-25
AFMLZDOC002.jpg.jpg
Memalik-i Mahrusa-i Şahane Duhanları Müşterekü'l Menfa'a Reji Şirketi'nin nizamat-ı esasiyesidir. - Status de la Société de la Régie Co-Intéressée des Tabacs de l'Empire Ottoman.-1883
1-20 / 74