21-40 / 213
PreviewTitleCreatorIssue Date
AFMEVDOC098.jpg.jpg
Bir senelik dükkan icaresi için Evliyazade Mehmed Efendi’den alınan parayı bildirmek için hazırlanmış huruftur.-1856-09-01
AFMEVDOC092.jpg.jpgKeresteci Mehmed tarafından yazılan dilekçede gönderilen kerestelerin parasının irsali isteniyor.-1899-03-08
AFMEVDOC086.jpg.jpgHacızade Mehmed tarafından yazılmış hurufta Evliyazade Mustafa Bey’in zevcesi Fatma Hanım’ın zimmetinde bir miktar para olduğundan bahs ediliyor.-1860-06-16
AFMEVDOC085.jpg.jpg
İbrahim ve Kabil Beyler’in Hacı Hüseyin Tekkesi’nde bir kaç gün misafir olduklarını haber veren mektup Hacı Mehmed Efendi tarafından Manisa’da Hacı Hüseyin Tekkesi’nde biraderi Süleyman Efendi’ye gönderilmiştir.-1881-12-19
AFMEVDOC072.jpg.jpgİzmir’de bir bab menzilin Kızıne Binti Salonoç’a altı seneliğine icareye verildiğini anlatan Osmanzade kerimesi imzalı dilekçe.--
AFMEVDOC070.jpg.jpg
İzmir’de Balık Hanı civarında Ayakuti Külliyesi’nde bulunan bir bab bakkal dükkanının icaresi hakkında yazılmış mektup.-1919-11-09
AFMEVDOC069.jpg.jpgİzmir’de Ay Demiri Külliyesi civarında bulunan bir bab menzilin icaresi hakkında yazılmış Osmanzade imzalı dilekçe.-1908
AFMEVDOC059.jpg.jpg
Dersaadet’te Şeyh İbrahim Ağa dairesinde misafir olan İzmirli Evliyazade Mehmed Efendi hazretlerine validesi ve Ahmed Efendi tarafından gönderilen mektup.-1856-06-23
AFMEVDOC051.jpg.jpg
İzmir'de Evliyazade Mehmed Bey’e Ahmed Bey tarafından gönderilen mektup.-1856-05-19
AFMEVDOC047.jpg.jpg
Medine-i İzmir’de hanedan-ı kadimden ve tüccar-ı muteberaneden yeğen Evliyazade Mehmed Efendi hazretlerinin validesi ve dayısına gönderilmiş olduğu mektup.-1854-06-14
AFMEVDOC044.jpg.jpg
Medine-i İzmir’de hanedan-ı kadim ve tüccar-ı muteberaneden Evliyazade Mehmed Efendi hazretlerine gönderilmiş mektup.-1854-06-07
AFMEVDOC038.jpg.jpg
Mehmed Evliyazade Efendi'nin Medine-i İzmir’de tüccar-ı muteberaneden Hacı Kadı Ağa’ya gönderdiği mektup.-1864-05-21
AFMEVDOC030.jpg.jpgEvliyazade Ahmed Bey tarafından Muhayem Hanım’a gönderilen mektup.-1855
AFMEVDOC026.jpg.jpg
İzmir'de Evliyazade Mehmed Efendi hazretlerine gönderilmiş mektup.-1858-03-17
AFMEVDOC025.jpg.jpg
İzmir'de Evliyazade Mehmed Efendi hazretlerine Salih Mehmed tarafından gönderilmiş mektup.-1856-09-15
AFMEVDOC009.jpg.jpg
Hacı İbrahim Çelebi’den alınan paranın irsalinin rica edildiği mektup.-1858-12-29
AFMEVDOC004001.jpg.jpg
İçerisinde bir adet kontrat sureti [21 Muharrem 1272] ve Mehmet Ali Bey tarafından biraderi Ahmed Bey ile oğlu Mehmed Efendi’ye yazılmış mektup [25 Muharrem 1272] bulunan mühürlü zarf.-1855-10-07
AFMEVDOC212.jpg.jpg
Aydın Sancağı’ndan gelen palamutun masarıfatının, icmalinin ve sermayesinin tutulduğu hesap pusulası.--
AFMEVDOC210.jpg.jpg
Kabancıdan alınan paraların hesaplandığı hesap pusulası.-1841-12-09
AFMEVDOC193.jpg.jpg
Bir arsanın ebniyesinin inşasına sarf olan yevmiye beyannamesi.-1856-09-13
21-40 / 213
Discover
Type
Issue Date
Browse