21-30 / 621
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVPR00389.jpg.jpg
Application of Dimitriou m. Hajimihalaki, licensed teacher (dimodidaskalos), resident of Chania. Towards the Council of the Chania Muslim Elders: the teacher asks to be hired by the Chania Muslim school-1909-08-20
ACCEVPR00359.jpg.jpgAğa Camii ve Hünkar Mahallesi'ndeki mutasarrıf olduğu bir bab kahvehane ve bir bab dükkanın senelik icar bedeli olan 1974 kuruş üzerine 1306 senesi Mart ayı akar vergisi olan 98 kuruş 30 paranın Hanya Mal Sandığına teslim olunduğuna dair ilm-i haber.-1891-05-17
ACCEVPR00368.jpg.jpg
Kasapbaşı Abdülhalim Efendi'nin Validesi Emetullah Hatun'un Ayşe binti Osman Vakfından Apokoron Kazası, Nerokor Kariyesindeki icare-i vahideli akarının 1312 senesi Ağustosundan itibaren 4 yıl müddetle iltizama verildiğine dair takrir. [23 Eylül 1312]-1896-10-05
ACCEVPR00449.jpg.jpg
Cemaat-i İslamiye akaratından kontratoları bitmiş olanların 1 veya 2 sene müddetle tekrar kiracılarına icarıyla kontratolarının yenilenmesi hususunda Müessesat-ı Diniye Müdüriyeti'nin mezuniyeti bulunmasına dair alınan karar.-1915-06-24
ACCEVPR00366.jpg.jpgKisamo Kazası, Vukolis Kariyesi sakinlerinden İpsomaka Kasım Ve Ahmed Efendiler ile Valideleri Hacı Bayram Alopola Seyide Hatun, malik oldukları hisselerini satmak üzere müzayedeye verdiklerine dair tahrirat. [21 Teşrin-i Sani 1309]-1893-12-03
ACCEVPR00399.jpg.jpg
Yusuf Cami-i Şerifi mevleviyetindeki bir deponun müzayede sonunda Yorgiyas Furçaki Uhdesine verilmesi ve kontratonun yapılması hususlarında alınan karar.-1911-12-13
ACCEVPR00456.jpg.jpg
The Chania prefect confirms the sale of the following real estates by the evkaf.-1922-04-27
ACCEVPR00479001.jpg.jpg
Perovelya Muallimi Mustafa Rüştü ve Muhtarı Mısırlaki Osman Efendilerin Müessesat-ı Diniye-i İslamiye Müdüriyeti'ne verdikleri istidada Mekatib-i İbtidaiyenin icarat bedelinin talebeler fakir olduklarından Evkaf Sandığı'ndan ödenmesini talep etmişlerdir-1911-11-22; 1912-01-19
ACCEVPR00577.jpg.jpg
Petition for confiscation before court of First Instance of Chania from Ali Efendi Tsikalakis, merchant, acting as proxy of his wife, Hayriye Kasiropoula and of Hatzi Mustafa, Yildize Kasiraki against Rifat Avriagadakis and Muslim Religious Foundations-1905-03-24
ACCEVPR00460.jpg.jpg
Usta Mehmed'in taht-ı vesayetinde bulunan Hacı Edibaki Molla Hüseyin'in Hanya'daki 2 dükkanını 1 sene müddetle İcara verdiğine dair İcar Kontratosu.-1898-01-22
21-30 / 621

Discover