1-10 / 66
PreviewTitleCreatorIssue Date
ACCEVDIV00065.jpg.jpgHanya'dan yola çıkıp İstanbul'a ulaşan İbrahim adlı şahsın yazmış olduğu mektup.[19 Rebiyül-Evvel 1287]-1870-06-19
ACCEVO00571.jpg.jpgMustafa Hacı İsmailaki'nin eytamı evrakı. [30 Rebiyülevvel 1294]-1877-04-14
ACCEVF00716.jpg.jpgKisamo Naibi tecdid eylediği idanelerin kalemiyesi. [1291]-1875; 1876
ACCEVDIV00075.jpg.jpgHanya'da sakin iken vefat eden Orfanozaki Feyzi Ağa'nın kızı Emetullah'ın mirasını ve mallarını korumak ve umuruna bakmak üzere Müftüzade Ali Efendi Bin Mustafa Şakir Efendi'nin tayini hakkında ilam. [8 Rebiyülevvel 1290]-1873-05-06
ACCEVF00495001.jpg.jpgHanya Nahiyesi 1295-1305 dönemine ait Fener Avaidi makbuzları. [1295-1305]-1879
ACCEVS00225.jpg.jpgGirit İsfakiye Livası Apakuron Kazası Fıstıklı Kariyesi sakinlerinden iken vefat eden Seferaki Osman Ağa bin Mustafa bin Hasan'ın veraset ilamı. [29 Rebiülevvel 1288]-1871-06-18
ACCEVO00800000.jpg.jpgNukud ve Emlaki Eytam İdaresi tarafından idare olunan yetimlerle diğer acezenin eytam memurlarının haber ve malumatı olmadıkça kendi kendilerine yapacakları muamelenin kabul olmayacağına dair ihtiyar meclisi tarafından gazetelere gönderilen takrir.-1873-01-06
ACCEVPR00398.jpg.jpgApokoron ve Kisamo Kazalarında iltizam olunacak emlaki gösteren defter. [1289-1291]-1873
ACCEVS00223.jpg.jpgHanya Hünkar Mahallesine sakin iken bundan akdem vefat eden Nalband Edhem Ağa bin İbrahim bin Abdullah'ın veraset İlamı. [9 Safer 1296]-1879-02-02
ACCEVPR00423.jpg.jpgMerkez Liva İslam Eytam Müdüriyetinden gönderilen emirnameye cevap Yerapetre Kaymakamı tarafından müteveffa Bıçakçı Ahmed'in başkalarında olan mülklerinin Yerapetre tevabiinden olmayıp Menufaça bağlı olduğunun anlaşıldığına dair yazı. [30 Mart 1293]-1877-04-11
1-10 / 66